Преподаватели

В ДГ №70"Пролет" работи екип от високо квалифицирани и професионално подготвени кадри, използващи разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение, съобразно държавните образователни стандарти.Първостепенна отговорност на колектива е подпомагане на семейството при отглеждане и възпитаване на детето, зачитане на неговото досътойнство, култура, обичаи, език и учеждения.

Установените традиции, ритуали, церемонии и символика придават специфичен облик на детската градина и я отличават и издигат в публичното пространство, затвърждавайки основната и цел - да възпитава и образова утрешните граждани на България.