Нормативни документи

Нормативни документи

1. Годишен план на ДГ №70"Пролет"за учебната 2023/2024г.

2. Етичен кодекс на работещите в ДГ №70

3. Седмично разпределение на формите на педагог.взаимодействие

4. График организация на деня

5.Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи

6.План за адаптация

7.Правилник за дейността на ДГ №70"Пролет"

8.Вътрешни правила за защита на личните данни

9.Процедура и правила по приемане  и работа с жалби и сигнали

10.План- Програма по БДП