Нормативни документи

Нормативни документи

1. Годишен план на ДГ №70"Пролет"

2. Правилник за дейността на ДГ №70"Пролет"

3. Етичен кодекс на ДГ №70"Пролет"

4. Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи

5.Програма за превенция на ранното напускане

6. Дневен режим

7.План за БДП 2021-2022г.